หลักสูตร “สถิติเพื่อการวิจัย โดยโปรแกรม LISREL”

วัตถุประสงค์          

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจการใช้งานโปรแกรม LISREL เพื่อการวิจัย
  • ผู้เรียนเข้าใจการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
  • ผู้เขียนเข้าใจการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
  • ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม LISREL ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยได้
  • ผู้เรียนสามารถแปลผลข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม LISREL ได้

ประโยชน์

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการของการวิเคราะห์สมการโครงการ การอ่านค่าในตารางแปลว่า
  • สามารถวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผ่านโปรแกรม LISREL ได้
กรอบเนื้อหาบทเรียนระยะเวลา
1. พื้นฐานของการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม LISREL
– ลักษณะของงานวิจัยที่ใช้โปรแกรม LISREL
– ส่วนประกอบของการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
– พื้นฐานของการวิเคราะห์สมการโครงการ (การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน, การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง)
2 ชั่วโมง
2. แนะนำโปรแกรม LISREL
– ภาษา LISREL (LISREL Syntax)
– การเตรียมข้อมูลผ่านโปรแกรม SPSS
– คำสั่งต่างๆของโปรแกรม LISREL
2 ชั่วโมง
3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)
– ความหมายของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
– ส่วนประกอบของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
– การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผ่านโปรแกรม LISREL
– ตัวอย่างงานวิจัยที่วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
2 ชั่วโมง
4. การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)
– ความหมายของการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
– ส่วนประกอบของการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
– การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างผ่านโปรแกรม LISREL
– ตัวอย่างงานวิจัยที่วิเคราะห์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง
2 ชั่วโมง
5. การเขียนรายงการวิจัยและแปลผล
– ลักษณะการเขียนแปลผลข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม LISREL
– ทดลองวิเคราะห์งานวิจัยด้วยโปรแกรม LISREL
2 ชั่วโมง
สอบถามเพิ่มเติม