Brand Image Survey

การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ทำให้องค์กรต่างๆ นั้นจะต้องพัฒนาสินค้าและบริการของตนเอง ปรึกษาบริษัทวิจัยตลาดเพื่อ

  • ให้สามารถที่จะเจริญเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
  • ให้สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในตลาด
  • ให้สามารถที่จะพัฒนาสินค้าให้สามารถที่จะดึงดูดและเอาใจลูกค้า
  • ให้สามารถที่จะพัฒนาสินค้าให้เท่าทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปได้

ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) หมายถึง

  • ภาพลักษณ์เชิงบวกที่ถูกสร้างขึ้น โดยนักการตลาดหรือว่าผู้บริหารแต่ละบริษัท
  • ภาพลักษณ์สินค้า มีวิธีการที่จะทำให้สินค้าดูดี และโดดเด่น
  • ภาพลักษณ์ที่ถูกพูดถึงด้านดีๆ ด้วยการพูดแบบปากต่อปาก จากประสบการณ์ตรงของผู้บริโภค
  • ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการอ้างอิงจากตัวของ สินค้าตนเอง เช่น ชื่อสินค้า โลโก้ หรือประเทศผู้ผลิต
  • ภาพลักษณ์ในแง่มาตรฐานการรับรองสินค้าว่ามีมาตรฐานอะไรบ้าง เช่น มอก. อ.ย. iso เป็นต้น

การที่จะทำให้ภาพลักษณ์สินค้า ดูดีในความรู้สึกในสายตาของผู้บริโภค นั้นจะต้องอาศัยการสำรวจภาพลักษณ์สินค้า ผ่านการเก็บข้อมูลรวบรวมตามช่องทางต่างๆ ผ่านนักวิจัยมืออาชีพของบริษัทวิจัยการตลาด เช่น

เมื่อได้ข้อมูลภาพลักษณ์สินค้ามาประกอบการตัดสินใจ จะทำให้ฝ่ายการตลาดหรือว่าผู้บริหาร สามารถที่จะนำข้อมูลมาพัฒนาการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้ดีขึ้น โดยอาศัย …

เครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาด

การสำรวจภาพลักษณ์สินค้า

จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญของการขาย จะทำอย่างไรให้ ชื่อเสียงของตราสินค้าเราดี ดังนั้น ใครก็ตามที่กำลังมองหาทีมงานที่จะสามารถที่จะภาพลักษณ์สินค้า และสามารถที่จะนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้จริง

สอบถามเพิ่มเติม