Corporate Image Survey

ภาพลักษณ์ขององค์กร

นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะธุรกิจต่าง ๆ ปัจจุบันนั้น เรื่องของการแข่งขันทางด้านตลาดนั้น เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมาก

หากว่าองค์กรใด หรือบริษัท หรือโรงงานใด ๆ มีภาพลักษณ์ที่ดีนั้น ก็จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจ ในการซื้อสินค้าและบริการจากองค์กรนั้นๆ มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือ หรือเรื่องของการทำ CSR ให้องค์กรดูมีความเป็นมิตรกับสังคม

ดังนั้น เรื่องของการที่จะวิจัยในเชิงข้อมูล ในการที่จะทำให้ภาพลักษณ์ขององค์กรดียิ่งขึ้น จึงจำเป็นมาก เมื่อวางแผนและทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า จะทำให้เราสามารถที่จะมีผลประกอบการ หรือมีผลกำไร และได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น

ภาพลักษณ์ หมายถึงอะไร

คือ ภาพที่เกิดขึ้นจากความประทับใจ และการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อองค์กร หรือบริษัทห้างร้านใดๆ ก็ตาม อาจจะมีความรู้สึกมาตั้งแต่อดีต หรือเป็นความรู้ที่อยู่ในปัจจุบันนี้ และผันแปรไปตามเหตุการณ์ และสถานการณ์ต่างๆ นั่นเอง

ดังนั้น การจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาด มาทำการวิจัยสำรวจภาพลักษณ์จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กร ซึ่งการที่จะทำให้ ภาพลักษณ์นั้นเกิดขึ้นได้และเป็นภาพลักษณ์ที่ดี จะต้องอาศัยการสื่อสารข้อมูลที่ดี และมีประสิทธิภาพนั่นเอง และจะต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร ในการที่จะทำให้ภาพลักษณ์ ออกมาในเชิงที่ดีนั่นเอง

ความสำคัญของการมีภาพลักษณ์ที่ดี

  • ในยุคของการสื่อสารไร้พรหมแดน การมีภาพลักษณ์ที่ดีจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง
  • สามารถที่จะโชว์ภาพเด่นขององค์กรนั้น ให้ทุกคนได้รับรู้
  • ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าองค์กรนั้น ประสบความสำเร็จหรือไม่
  • แนวโน้มการพัฒนาและทิศทางขององค์กรนั้น จะเป็นอย่างไรในอนาคต

ภาพลักษณ์นั้น มีด้วยกันทั้งหมด 4 ด้านคือ

การที่เราได้เห็นว่าองค์กรที่จะเป็นองค์กรที่ดี มีภาพลักษณ์หลายด้าน บริษัทวิจัยตลาดแนะนำให้ทำการจ้างสำรวจการตลาดในส่วนของภาพลักษณ์องค์กร ทุกด้านจะมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • สามารถนำผลการสำรวจ มาเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีขึ้น
  • สามารถนำผลสำรวจ มาช่วยสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าที่เข้ามารับบริการกับองค์กรนั้นๆ
  • สามารถนำผลสำรวจ มาช่วยให้ลูกค้าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์และบริการมากยิ่งขึ้น
  • สามารถเพิ่มโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยใช้บริการ หรือไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์มาก่อน
  • สำคัญที่สุดคือการทำให้ผลประกอบการของธุรกิจมีมูลค่าที่สูงขึ้น และเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น
สอบถามเพิ่มเติม