Employee Engagement Survey

องค์กรจะก้าวหน้าได้
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ คือ คน

ดังนั้นหากสามารถที่จะสำรวจว่า
คนมีความพึงพอใจต่อองค์กร
มีความสุขมากน้อยขนาดไหนกับการทำงานองค์กรนั้นจะพัฒนาได้อย่างแน่นอน

เราสามารถออกแบบเครื่องมือที่ดีและเหมาะสม
สำหรับการสำรวจข้อมูลเชิงลึกขององค์กรต่างๆ
เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า

การสำรวจเพื่อค้นหาอะไร ๆ หลาย ๆ อย่าง โดยบริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำ เพื่อจ้างทำวิจัยด้านการตลาด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สำรวจความคิดเห็นพนักงาน สำรวจความพึงพอใจพนักงาน สำรวจความยึดมั่นในองค์กร มาเพื่อใช้ในการตัดสินใจในทางการบริหารพนักงาน นับว่าสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ควรมองว่าเป็นการสำรวจเพื่อเป็นการเอาใจพนักงาน แต่ผลสำรวจนั้นเป็นข้อมูลที่อธิบายว่า

  • องค์กรแห่งนี้ มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ?
  • อะไรเป็นสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น ?
  • นำไปใช้สนับสนุนการวางแผน วิจัยอุตสาหกรรม
  • วางแผนการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ นโยบาย ของธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ

การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน

สามารถนำมาเป็นเครื่องมือ ในการแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติงานของพนักงานได้อย่างเบ็ดเสร็จ และสามารถตอบปัญหาต่างๆที่องค์กร ไม่สามารถที่จะสอบถามโดยตรงจากพนักงาน แต่ใช้การสำรวจความพึงพอใจเข้า มาใช้ได้สามารถต่อปัญหาการ มีแนวโน้มที่จะลาออกของพนักงาน หรือจะทำอย่างไรให้รักษาพนักงานที่มีความสามารถ ให้อยู่กับองค์กรของท่านไปได้นานๆ และมีความสุขในชีวิตการทำงาน อย่าลืมว่าเมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน จะทำให้สามารถทำงานออกมา มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างแน่นอน

ความสำคัญที่มีผลมาจาก
การรับรู้ความพึงพอใจของพนักงาน

  • ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และศักยภาพขององค์กร
  • สามารถนำผลการวิจัยมาใช้ จะลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงานขององค์กร
  • อัตราผลตอบแทนที่องค์กรต้องวางแผนเพื่อรองรับให้ตรงความต้องการ

สามารถตัดสินได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมด บริษัทวิจัยตลาดสามารถที่นำมาศึกษาและสำรวจ ความพึงพอใจพนักงาน จะทำให้องค์กรทราบข้อมูล แล้วนำไปวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้พนักงาน มีความพึงพอใจในงานมากขึ้น บางครั้งอาจทำให้เราทราบถึงความต้องการของพนักงานอีกด้วย ว่าพนักงานต้องการอะไรจากที่ทำงาน ละจะทำอย่างไรให้ พนักงานมีความพึงพอใจมากขึ้น จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับพนักงานใหม่ ฝึกงานใหม่ อบรมใหม่ เริ่มนับหนึ่งใหม่อยู่ตลอด เวลา

สอบถามเพิ่มเติม