Product testing

การวิจัยทางการตลาดนับได้ว่ามีความจำเป็นและสำคัญมาก
ในยุคเศรษฐกิจที่ธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกันอย่างแรง

การวิจัยและมีการทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์

บริษัทวิจัยตลาดจะทำให้เรามั่นใจว่าสินค้าที่เราออกแบบมาตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ด้วย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสำรวจตลาด จ้างทำวิจัยเพื่อที่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จะต้องตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค

ความสำคัญของการทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์

  • ก่อนที่ผู้ประกอบการจะผลิตสินค้าและนำออกจำหน่ายในโลกธุรกิจจริง จะต้องใช้เครื่องมือในการวิจัยที่เรียกว่าทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เห็นถึงแนวทางการลงทุนในอนาคต
  • การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องคุ้มค่าต่อการลงทุน การได้มีเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและตรงความต้องการของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุด
  • การมีแผนการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นที่ยอมรับของตลาด
  • การเลือกทีมงานเพื่อเข้ามาทำงานวิจัยอย่างนั้น จึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผลลัพธ์ของงานวิจัยนั้นออกอย่างคุณภาพ

ทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์มีด้วยการ 2 ประเภท คือ

ดังนั้นหากบริษัท หรือองค์กรใด มีความต้องการในการที่จะทำการทดสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า และค้นคว้านวัตกรรมของสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้านั้น

สอบถามเพิ่มเติม