วิจัยด้านการตลาด

การวิจัยด้านการตลาด เป็นการศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนของการกำหนดวัตถุประสงค์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลความ และใช้สารสนเทศต่างๆ ที่มีกระบวนได้มาที่น่าเชื่อถือ เพื่อการตัดสินใจปรับปรุง แก้ปัญหา หรือสร้างโอกาสทางการตลาด โดยมีเป้าหมายปลายทางคือเพื่อให้สินค้าหรือบริการสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มหมายได้อย่างสูงสุดซึ่งวิจัยด้านการตลาดจะมีประเด็นสำคัญๆ ที่ต้องคำนึงถึง ดังนี้

 • ลูกค้าและคู่แข่งขันทางการตลาด
 • การตระหนักรู้และภาพลักษณ์ของตราสินค้า
 • การใช้สินค้าหรือบริการ
 • ปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวสินค้าหรือบริการ
 • ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการตัวใหม่

ในมุมของวิจัยทางการตลาดที่เป็นรูปแบของวิจัยเชิงสำรวจเองก็สามารถแบ่งประเภทได้เป็นอีกหลายประเด็นในการวิจัยและมีลักษณะสำคัญ ดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ตัวอย่างประเภทของการวิจัยด้านการตลาดในกลุ่มของวิจัยเชิงสำรวจที่กล่าวถึงข้างต้น ยังมีวิจัยทางการตลาดอีกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น การวิจัยการตลาดเพื่อวิเคราะห์กำหนดแนวคิดในการสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ การวิจัยการยอมรับในสินค้าหรือบริการ การสำรวจคู่แข่งและตำแหน่งทางการตลาด การสำรวจคุณค่าของตราสินค้า (Brand equity) การสำรวจเพื่อวิเคราะห์ติดตามผลของการโฆษณา การสำรวจประสิทธิภาพของสื่อหรือช่องทางการโฆษณา ยังรวมไปถึงการสำรวจความพึงใจและพฤติกรรมการใช้งานภายหลังจากการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการอีกด้วย

สำหรับการทำวิจัยทางการตลาดจะมีขั้นตอนคล้ายกับการวิจัยทั่ว แต่อาจเพิ่มบางขั้นตอนเพื่อความครบถ้วนและประโยชน์การใช้งานด้านการตลาด ดังนี้

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัยทางการตลาดจะมีหลากหลายในองค์กร ดังนี้

 • ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development: R&D)
 • ฝ่ายการตลาด (Marketing)ฝ่ายขาย (Sale director)
 • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer relationship management)
 • ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer service)

แพ็คเก็จบริการ

LEVEL
S

การวิเคราะห์ข้อมูล

 • สถิติพื้นฐาน (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 • สถิติอ้างอิง (การทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test), การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA),
  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation), การวิเคราะห์ถดถอย (regression)

LEVEL
M

การวิเคราะห์ข้อมูล

 • สถิติพื้นฐาน (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 • สถิติอ้างอิง (การทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test), การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA),
  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation), การวิเคราะห์ถดถอย (regression)

LEVEL
L

* ในลักษณะของการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (แผนธุรกิจ, กล ยุทธ์ทางการตลาดใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย) 
** แผนธุรกิจ, กลยุทธ์ทาง การตลาดเฉพาะของกลุ่มเป้าหมาย 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 • สถิติพื้นฐาน (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 • สถิติอ้างอิง (การทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test), การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA),
  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation), การวิเคราะห์ถดถอย (regression),
  การวิเคราะห์ โมเดลสมการโครงการ (Structural Equation Modelling: SEM)

สอบถามเพิ่มเติม