วิจัยด้านนิเทศศาสตร์

บริการรับสอนการทำวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ แก่ผู้ที่สนใจ เป็นการมุ่งแสวงหาความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาองค์ประกอบด้านการสื่อสาร ทั้งในส่วนผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร ตลาดจนการศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือการสื่อสารให้เหมาะสมกับการนำใช้ไปประโยชน์ โดยการนำเอาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในสาขานิเทศศาสตร์มาเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัย

ตัวอย่างหัวข้อ
งานวิจัยด้านนิเทศศาสตร์

 • การศึกษาสภาพ/ปัญหา/ความต้องการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
 • การศึกษาการใช้บริการระบบสืบค้นสารสนเทศ
 • การประเมินการใช้งานและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลดรรชนี
 • การวิเคราะห์เนื้อหาวารสาร/หนังสือ/ละคร
 • การวิเคราะห์ระบบจัดการสารนิเทศ
 • การศึกษาการใช้สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

วิจัยนิเทศ แนวทางในระเบียบวิธีที่หลากหลาย

เทศศาสตร์ถือได้ว่าเป็นสาขาหนึ่งที่มีการมุ่งเน้นโครงการไปที่กิจกรรมการดำเนินการต่างๆ มากกว่าการดำเนินการวิจัย อย่างไรก็ตามในปัจจุบันแนวทางการดำเนินโครงการจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการผลิตสื่อภาพยนตร์ โฆษณา วิทยุ หรือการสร้างสรรค์รายการได้มีการนำวิจัยเข้ามาใช้ร่วมกับการผลิตสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ทำให้แนวทางการทำวิจัยสายนิเทศเป็นมากกว่าการเรียนรู้ผลงานวิจัยแล้วจบไป แต่ทำให้แนวทางในระเบียบวิธีมีความหลากหลายมากขึ้น ดังต่อไปนี้

จากทั้งหมดที่กล่าวมานั้นวิจัยนิเทศ ถือได้ว่ามีความหลากหลายในการนำแนวทางของการวิจัยมาใช้อีกทั้งยังเป็นแนวทางที่ใช้ในการนำเสนอผลลัพธ์ให้ตัวผลงานมีความน่าสนใจและน่าเชื่อถือแก่ผู้รับชมผลงานได้มากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ที่ทำงานหรือศึกษาในกลุ่มนิเทศศาสตร์ ได้มีแนวทางในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสรรค์ผลงานที่ปัจจุบันได้มีผลงานที่มีโอกาสจะถูกสร้างสรรค์ซ้ำกับนักสร้างสรรค์ก่อนหน้า การดำเนินการวิจัยสามารถช่วยสร้างความแตกต่างจากมุมมองด้านความต้องการที่ขาดหายไป และนำมาสู่กระบวนการสร้างสรรค์งานนิเทศที่มีประสิทธิภาพ และตอบความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป

แพ็คเก็จบริการ

LEVEL
L

การวิเคราะห์ข้อมูล

 • การวิเคราะเนื้อหา (Content analysis)
 • สถิติพื้นฐาน (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 • สถิติอ้างอิง (การทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test), การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA),
  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์  (correlation), การวิเคราะห์ถดถอย (regression),
  การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงการ (Structural Equation Modelling: SEM)

สอบถามเพิ่มเติม