วิจัยด้านบริหารจัดการ

วิจัยด้านการบริหารจัดการ จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของวิจัยทางธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นเรื่องของกระบวนการในการส่งมอบสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคและจะต้องคาดหวังให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจสูงสุด และองค์การจะได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไร ขอบข่ายของการวิจัยทางธุรกิจจะครอบคลุมหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

ขอบข่ายของการวิจัย

การวิจัยด้านการจัดการ

การวิจัยที่เน้นด้านการจัดการ การทำงานร่วมกันของคนในองค์การ เนื้อหาการวิจัยครอบคลุมประเด็นเรื่องทัศนคติ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ การปรับปรุงการทำงาน เป็นต้น

ตัวอย่าง

 • การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานสายปฏิบัติการในการทำงานในแผนกจัดซื้อ
 • การศึกษาทัศนคติของพนักงานองค์การภาครัฐต่อการบริหารงานแบบองค์กรภาครัฐสมัยใหม่

การวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์

การวิจัยที่เน้นด้านบุคลากรในองค์การ ทั้งการสรรหา คัดเลือก การพัฒนา และการส่งเสริมขวัญกำลังใจพนักงาน

ตัวอย่าง

 • การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้พนักงานบริการส่วนหน้า
 • การพัฒนาความผูกพันในองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร

การวิจัยด้านการบัญชี

การวิจัยที่เน้นการพัฒนา การบันทึกทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเลือกวิธีที่ดีสุด
และต้นทุนต่ำที่สุดในการบันทึกรายการทางการเงิน

ตัวอย่าง

 • การศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2551 – 2553
 • ต้นทุนและค่าตอบแทนจากการปลูกลองกองของเกษตรกร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

การวิจัยด้านการเงิน

การวิจัยที่มีขอบเขตค่อนข้างกว้างมาก เพราะจะครอบคลุมไปจนถึงสถาบันการเงินทุกประเภท ตั้งแต่เรื่องของการศึกษาแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรัพย์

ตัวอย่าง

 • การพยากรณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของประเทศไทย ในช่วงปี 2563
 • การสำรวจและวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินในการใช้วัสดุไม้แปรรูปในเรือประมงพื้นบ้าน

การวิจัยด้านการตลาด

การวิจัยที่เน้นการทำให้สินค้าหรือบริการเป็นที่ต้องการของลูกค้า เนื้อหาครอบคลุมเรื่องของการสร้างแรงจูงใจ ศึกษาสภาพตลาด สินค้า การตั้งราคา การเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด

ตัวอย่าง

 • กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้งานซิมโทรศัพท์มือถือกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ปัจจัยาทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มเวขสำอางค์ของผู้บริโภคเขตภาคกลาง

การวิจัยด้านการผลิต

การวิจัยที่เน้นการศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตของสินค้าหรือบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือมีผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุด

ตัวอย่าง

 • การพัฒนาระบบจัดการน้ำเสียจากกระบวนการผลิตปลากระป๋องมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม
 • การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตหลอดไฟของโรงงานกรุงเทพมหานคร

การวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์

การวิจัยที่เน้นการศึกษาภาพของเศรษฐศาสตร์ในเชิงมหภาค

ตัวอย่าง

 • การพยากรณ์อุปสงค์ของการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ระหว่างปี 2560-2563
 • ความเต็มใจสำหรับการจ่ายร่วมในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

แพ็คเก็จบริการ

LEVEL
S

การวิเคราะห์ข้อมูล

 • สถิติพื้นฐาน (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 • สถิติอ้างอิง (การทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test} , การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA))

LEVEL
M

การวิเคราะห์ข้อมูล

 • สถิติพื้นฐาน (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 • สถิติอ้างอิง (การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผ่านโปรแกรม LISREL, AMOS)

LEVEL
L

* ขึ้นอยู่กับประเด็นการวิจัย และที่คณะกรรมการแต่ละสถาบันยอมรับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 • สถิติพื้นฐาน (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 • สถิติอ้างอิง (การทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test), การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA),
  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation), การวิเคราะห์ถดถอย (regression),
  การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผ่านโปรแกรม LISREL, AMOS)

สอบถามเพิ่มเติม