วิจัยด้านรัฐศาสตร์

การวิจัยด้านรัฐศาสตร์ เป็นการแสวงหาความรู้ความจริงในขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์ กล่าวคือในประเด็นที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือปรากฏการณ์ หรือวิธีการแก้ปัญหาด้านการเมือง รัฐบาล การบริหารงานของรัฐ และกิจกรรมของรัฐด้วยวิธีการที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีลักษณะเป็นระบบระเบียบและเป็นเหตุเป็นผล เพื่อให้ความรู้ความจริงที่เชื่อถือได้ เพื่อนำเอาความรู้ความจริงมาใช้อธิบาย ทำนาย หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านรัฐศาสตร์

ขอบข่ายของสาขารัฐศาสตร์จะประกอบไปด้วย 3 สาขาวิชา ได้แก่

อย่างไรก็ตามการแบ่งสาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ที่พบได้ตามมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
ด้านรัฐศาสตร์จะสามารถแบ่งออกเป็น 8 สาขาวิชา ได้แก่

ขณะที่ขอบข่ายของงานวิจัยด้านรัฐศาสตร์ ก็จะสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนด้านรัฐศาสตร์
ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเด็น ดังนี้

 • การวิจัยด้านปรัชญาการเมือง (Political philosophy research)
 • การวิจัยด้านโครงสร้างและหน้าที่ (Structural and functional research)
 • การวิจัยทางด้านพฤติกรรมการเมือง (Political behavior research)
 • การวิจัยในเรื่องกฎหมายและระเบียบแบบแผน (Legal research)
 • การวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง (Political historical research)

แพ็คเก็จบริการ

LEVEL
L

การวิเคราะห์ข้อมูล

 • การวิเคราะเนื้อหา (Content analysis)
 • สถิติพื้นฐาน (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 • สถิติอ้างอิง (การทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test), การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA),
  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์  (correlation), การวิเคราะห์ถดถอย (regression),
  การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงการ (Structural Equation Modelling: SEM)

สอบถามเพิ่มเติม