วิจัยด้านสาธารณสุข

วิจัยด้านสาธารณสุข เป็นสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ และการพยาบาล การศึกษาวิจัยเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเครื่องมือ องค์ความรู้และวิธีการต่าง เพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคหรืออำนวยความสะดวกต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยให้มากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงจำเป็นต้องศึกษาอย่างมีระบบระเบียบ และระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

ตัวอย่างหัวข้อ
งานวิจัยด้านสาธารสุข การแพทย์และพยาบาล

 • การศึกษาปัจจัยเสี่ยง/ปัจจัยสาเหตุต่อการเกิดโรค
 • การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
 • การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมีทางการเกษตร
 • การศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรค
 • การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมดูแลผู้ป่วย
 • ปัจจัยกำหนดต้นทุนการให้บริการของโรงพยาบาล
 • การประเมินคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
 • การประเมินความพร้อมในการดำเนินโครงการ
 • ปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

วิจัย สายสุขภาพ ไม่ยากอย่างที่คิด…

การทำวิจัยทางด้านการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข ได้เริ่มมีมานานมากแล้ว และมีหลากหลายงานวิจัย ดังจะเห็นได้จากวารสารวิชาการต่างๆ  บทความนี้จะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การทำวิจัยด้านสุขภพรวมถึงแนะนำเทคนิคที่ใช้ในการทำวิจัย

1. เริ่มต้นที่หัวข้อ

หลายคนประสบปัญหาไม่รู้จะเลือกหัวข้องานวิจัยอย่างไรดี  ยังสับสนในเรื่องของปัญหางานวิจัย หรือเหตุผลต่างๆนาๆ ในความเห็นของผู้เขียนแนะนำให้ List ประเด็นออกมาก่อน.

2. ออกแบบงานวิจัย

คำถามวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะทำให้สามารถกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของงานวิจัยในเบื้องต้นได้นับเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดในการออกแบบงานวิจัย

3. จุดสำคัญของงานวิจัย

กรอบประชากรที่ต้องการศึกษาและการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยต้องตั้งเกณฑ์การคัดเลือกประชากรที่ต้องการศึกษาให้สอดคล้องกับคำถามวิจัย

4. รูปแบบงานวิจัย

สามารถจำแนกเบื้องต้นได้เป็น 6 รูปแบบต่างกันไป และในการออกแบบงานวิจัยชนิดนี้จุดที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงอีกมายมาย ผู้ศึกษาสามารถทำความเข้าใจได้จากข้อมูลต่อไปนี้ …

5. ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล

ต้องวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยต้องวางแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลล่วงหน้าโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์และคำถามวิจัยเป็นหลัก  ต้องเลือกวิธีการทางสถิติที่ใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและโครงสร้างของงานวิจัย

เริ่มลงมือทำวิจัยได้เลย!

หากคุณต้องการผู้ช่วยดีๆ อย่าลืมนึกถึงเรา
Survey Cloud
พร้อมให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ

แพ็คเก็จบริการ

LEVEL
S

ประเภทการวิจัย

เชิงสำรวจ

จำนวนประขาการ(คน)

ไม่เกิน 400

กลุ่มประชากร

องค์กรเดียว

เครื่องมือการสำรวจ

แบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 • สถิติพื้นฐาน (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 • สถิติอ้างอิง (การทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test}, การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA),
  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation), การวิเคราะห์ถดถอย (regression)

LEVEL
M

ประเภทการวิจัย

เชิงสำรวจ

จำนวนประขาการ(คน)

มากกว่า 400

กลุ่มประชากร

องค์กรหรือสถานบัน
ขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค

เครื่องมือการสำรวจ

แบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

 • สถิติพื้นฐาน (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 • สถิติอ้างอิง (การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผ่านโปรแกรม LISREL, AMOS)

LEVEL
L

ประเภทการวิจัย

เชิงทดลอง

จำนวนประขาการ(คน)

ไม่จำกัด*

กลุ่มประชากร

ไม่จำกัด*

เครื่องมือการสำรวจ

แบบสอบถาม, ชุดกิจกรรมหรือโปรแกรมพัฒนา

*ขึ้นอยู่กับผู้วิจัยหรือประเด็นการวิจัย และคณะกรรมการแต่ละสถาบันยอมรับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 • สถิติพื้นฐาน (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
 • สถิติอ้างอิง (การทดสอบค่าเฉลี่ย (t-test}, การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA), การวิเคราะห์  สหสัมพันธ์ (correlation), การวิเคราะห์ถดถอย (regression, การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผ่านโปรแกรม LISREL, AMOS)

สอบถามเพิ่มเติม