บริการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ

บริการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีความรู้และประสบการณ์วิจัยโดยตรง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ถูกต้อง และตรงตามรูปแบบที่กำหนด และพร้อมบริการปรับแต่งข้อมูล จะทำให้ท่านได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อที่ท่านจะได้รับผลการวิจัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นับได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก ในการวิจัย เพราะว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการประมวลผลข้อมูล ที่มีปริมาณมาก ให้สามารถที่จะอ่านและเข้าใจได้ง่าย และเป็นโปรแกรมที่ลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึกข้อมูลลงไป โปรแกรมทางสถิติ SPSS สามารถที่จะนำมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล

โปรแกรมทางสถิติ SPSS นับได้ว่า มีประโยชน์มาก ในการใช้งาน เพราะว่าจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ดีกว่ามานั่งพิมพ์ลงใน โปรแกรม Excel หรือว่านั่งบวกในเครื่องคิดเลข ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะผิดพลาดสูงมาก

แม้นว่าในปัจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูปหลายต่อหลายโปรแกรมออกมา ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมกระดาษทด (Spread Sheet) หรือว่าโปรแกรม Excel ก็ไม่เหมาะสมกับงานวิจัย เพราะว่าไม่ใช่โปรแกรมเฉพาะด้าน ที่ต้องการรายละเอียดมาก โปรแกรมสําเร็จรูปSPSS จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือสําหรับจัดข้อมูล ทางด้านการวิจัยโดยเฉพาะ สามารถนําข้อมูลสำรวจ มาทำการประมวลผลและสร้างกราฟ  ทางด้านสถิติได้หลากหลาย

โปรแกรม SPSS จึงเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลออกมาในรูปของตาราง หรือแผนภูมิชนิดต่าง ๆ ได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ3 มิติ การใช้งานไม่ยุ่งยาก จึงได้รับความนิยม ประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำและรวดเร็ว

ข้อดีของโปรแกรม SPSS มีอะไรบ้าง

 1. โปรแกรมเป็นที่รู้จักแพร่หลายนิยม และใช้เพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ
 2. โปรแกรมใช้ง่าย ไม่สลับซับซ้อน ผู้ใช้งานไม่ต้อง เชี่ยวชาญทางด้านสถิติมากนัก
 3. ไม่ว่าจะลงโปแกรมเวอร์ชั่นไหน ก็สามารถที่จะเปิดได้ สร้างdataset มาจากเวอร์ชันสูงก็มาเปิดที่เวอร์ชั่นต่ำได้

ข้อเสียของโปรแกรม SPSS อาจจะไม่เหมาะสมกับการวิจัย สถิตขั้นสูง

แม้นว่าโปรแกรมจะใช้งานง่ายมากเพียงใด แต่ก็ยังหลายคนที่ไม่สามารถที่จะใช้งานโปรแกรม โปรแกรม SPSS ได้หรือมองว่าเป็นเรื่องที่ยาก ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป เรามีไว้คอยให้บริการท่าน

โปรแกรมสถิติได้แก่ SPSS, MINITAB, R, PSPP, STATA เป็นต้น

 • วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • วิเคราะห์ ANOVA ใช้สถิติ T-test และ F-test
 • วิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ Chi-Square
 • วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation)
 • วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ Multiple Regression, Logistic regression, Factor Analysis, Structural Equation Model (SEM)

ขั้นตอนการให้บริการ

 1. รับข้อมูลดิบที่บันทึกในโปรแกรม Excel หรือโปรแกรมสถิติอื่นๆ
 2. ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์
 3. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามสถิติที่กำหนด หรือแนะนำการใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยของท่าน
 4. ส่งมอบงานในรูปแบบ ตาราง Output ของโปรแกรมสถิติและ Output ในรูปแบบไฟล์ MS Word
สอบถามเพิ่มเติม