หลักสูตร “สถิติเพื่อการวิจัย โดยโปรแกรม SPSS”

วัตถุประสงค์          

  • ทำความรู้จักกับโปรแกรม SPSS for windows และการเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์
  • การใช้โปรแกรม SPSS for windows ในการวิเคราะห์สถิติพรรณนาและการแปลผล
  • การใช้โปรแกรม SPSS for windows ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการแปลผล
  • การใช้โปรแกรม SPSS for windows ในการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์และการแปลผล
  • การเขียนรายงานผลและตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ผล

ประโยชน์

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจการใช้งานโปรแกรมSPSS for windows เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
  • สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปสรุปและแปลผลวิจัยได้ถูกต้อง

กรอบเนื้อหาบทเรียนระยะเวลา
1. ทำความรู้จักกับโปรแกรม SPSS for windows และการเตรียมข้อมูลในการ
– โปรแกรม SPSS ในงานวิจัย
– รูปแบบ และวิธีการจัดเตรียมข้อมูลนำเข้าโปรแกรม SPSS for windows
2 ชั่วโมง
2. การใช้โปรแกรม SPSS for windows ในการวิเคราะห์สถิติพรรณนาและการแปล
– การวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ
– การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน
– การแปลความหมายตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล
– การเขียนแปลผลในรายงานวิจัย
2 ชั่วโมง
3. การใช้โปรแกรม SPSS for windows ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการแปลผล
– ความหมายและลักษณะของการวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
– การวิเคราะห์สถิติ t และสถิติ f (ANOVA)
– การแปลความหมายตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล
– การเขียนแปลผลในงานวิจัย
– ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
2 ชั่วโมง
4. การใช้โปรแกรม SPSS for windows ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และแปลผล
– ความหมายและลักษณะของการวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
– การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ถดถอย
– การแปลความหมายตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล
– การเขียนแปลผลในงานวิจัย
– ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
2 ชั่วโมง
5 การใช้โปรแกรม SPSS for windows ในงานวิจัย
– ทดลองนำเข้าข้อมูลสำหรับโปรแกรม SPSS for windows
– ทดลองวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows
– แปลผลจากตารางข้อมูลและเขียนรายงานผลการวิจัย
2 ชั่วโมง
สอบถามเพิ่มเติม